SBU logo

Valberedning och revisorer

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att bereda de val som ska hållas på årsmötet, det vill säga underlätta för medlemmarna att välja de personer som är bäst lämpade för olika uppdrag. Varje medlem har egen förslagsrätt både när det gäller att lämna förslag till valberedningen och att föreslå andra kandidater än de som valberedningen behandlat på årsmötet.

Valberedningen ligger organisatoriskt direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Regleras av stadgarnas 23§ Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och minst två dock högst fyra övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast sex månader före årsmötet tillfråga de styrelseledamöter, vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag inklusive förslag till ny valberedning finnas tillgängligt för röstberättigade medlemmar.

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete och är därför självständiga från styrelsen.

Regleras av stadgarnas 24§ Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Sällskapets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Årsmötet ska enligt 21§ punkt 14c välja två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.